Zwarte ibis – Plegadis falcinellus – Glossy Ibis

Search