Zomertortel – Streptopelia turtur – European Turtle-Dove

Search